Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 14.část

22. 3. 2016

               Válka světová 14. část

Leden na bojištích minul bez velkých srážek. Na všech bojištích jen samé přípravy a hromadění jak lidského, tak válečného materiálu, tak že jakmile počasí dovolí, dojde všude ještě k velkým zápasům a vraždění. Od počátku ledna trvají velké mrazy a sněhové vánice. Někde napadlo sněhu až na 5 metrů a následkem toho řádějí v horách sněhové laviny, které se ve velkých rozměrech do údolí řítí a všechno co jim v cestu se staví boří a ničí. Les třeba věkovitý podléhá takové lavině a zbývá z něho nic než polámané a položené kmeny. Co v takovýchto horách zkusí dnes voják, jest k nepopsání. Když i divoká zvěř prchá, musí on, i o hladu své stanoviště hájit a je neopustit. Bude mu někdy a někým taková nadlidská oběť nahrazena? Sotva!

V lednu provedeny opět nové prohlídky domobranců ročníků 1892-1898. Z nich jich opět zde vzali 7. Na únor pak vypsány odvody rozených v roce 1899.

Po korunovaci byla vyhlášena milost,dle níž odsouzen Dr. Kramář k 15ti a Dr.Rašín a Červenka  k 5ti letům žaláře.

Ač již konec ledna a poukázky na petrolej vydány, přece se sem žádný nedováží a lidé jsou úplně bez světla. Večer otevřou se dvířka u plotny a při takovém světle besedují, ačli jsou tak šťastni, že mají trochu uhlí, o něž je taková bída, že i na drahách omezují cestování, ve městech jízdu po elektrice a svícení plynem, ve školách pak vyučování. Zde aspoň mají lidé výhodu, že na nové šachtičce u Bysně prodává p. inženýr na místo uhlí černou hlínu, pod níž, aby chytila musí se dáti hodně dřeva. To se rozumí, že nezůstal p. inženýr za jinými šachtami, které prodávají uhlí a počítá cent takového prevítu za 2,40K.

Po Uherské korunovaci bylo nepěkně na Maďarskou pohostinnost naříkáno. Poslanci Čeští i jiní hosté budou dlouho vyprávěti, co při hladu v Pešti utratili a jak lacino je fiakristé vozili. ( Za příležitost která stála jindy 4K – muselo se platit až 50K).

Dne 21.1. uveřejněn dávno předpovídaný výnos o rekvisici tuků. Z každé dojnice musí se odvésti měsíčně 60 dgr másla a ze zabitých prasat do 60 kg mrtvé váhy 2 kg, do 100 kg – 3,5kg,do 150kg 6 kg, nad 150kg – 10 kg sádla. Protože se sádlo i máslo za maximální cenu dostane zaplaceno ( máslo až 12 K,sádlo až 10Kor.) nebyla by se dojista prasata dosud nedokrmená tak hromadně zabíjela a byla by se jistě o 6-8 neděl déle krmila, kdyby se byl lid marnými zprávami nestrašil a takové prohlášení již na počátku listopadu již bylo vydáno. Ukázalo se opět, že různá nařízení přicházejí pozdě, aby teprv „dá-li Bůh“ na přesrok, když se nepředělají a nezhoršejí, teprve provésti se mohla.

V politickém životě bylo prohlášení Němců, že chtí jen z okupované Ruské Polsky učiniti samostatný stát a ne znovuzříditi celou Polsku, postoupením území Baltického Němci, Haliče pak Rakouskem, přijato jako předpovídaná aukce Němců, o nichž hned, když znovuzřízení Polsky prohlašovali, se předvídalo, že bude tak chtíti činiti jen na úkor Ruska, sami, že k tomu ničím nepřispějí. Dosti Poláků z opojení jim slibované samostatnosti vystřízlivělo. Ba prohlašují dnes v novinách, že Němci svou ovidlovací politiku, před válkou započatou, v Poznani na úkor Poláků a k jich vystěhování dosud provádí. Byl uveden příklad, že jeden Polák v cestě vyvlastnění obdržel za svůj statek od osidlovací komise německé o 100.000 marek méně, než za něj před 4mi měsíci dal. Když se odvolal k soudu, bylo mu částečně vyhověno, ale osidlovací komise soudního výměru nedbala a opět ona odvolání podala. Kdy asi chudák Polák dočká se splnění svých práv v Prusku, aby se pak mohl, kam se mu zlíbí vystěhovati?

Pátá válečná půjčka vynesla 1 ½ miliardy korun a přes to počíná se šířiti zpráva, že ku hrazení výloh válečných a úroků z půjček, bude zatížen soukromý majetek až do 1/3-1/2 čisté ceny.

Dodatkem ku korunovačním slavnostem v Pešti musím poznamenati, jak jsme my, smrtelníci doma zůstalí, se olizovali když jsme četli, že korunovační hostina bude o šestnácti chodech. Jak pak nám jazyk se stáhnul, když jsme četli, že žádný z účastníků ani pysky nenamočil, neb byla jídla na stůl jen přinesena, aniž by pak někdo okusil, zase tak jako byla přinesena, tak nedotknutě odnesena. Španělský to korunovační způsob.

Celý únor na všech bojištích jen přípravy a přípravy. K nějakým větším akcím pro strašné mrazy, výši sněhu a vánice žádná strana k tak dlouho slibované ofensivě se nedostala. Vskutku jako by příroda ono vraždění sama zdržovala. Trvá totiž i u nás hodně sněhová a přísná zima od 5 ledna a dnes kdy tuto poznámku píši (1.3.) mrzne dále a padá sníh. Nedostatek paliva dostupuje vrcholu a nemůže dosud v některých školách být vyučováno. Všechno uhlí ze severu jde do Němec, jiné pak do Vídně. V Praze přestala jezdit elektrika a zavřeny divadla a návštěva hostinců a kaváren povolena jen do 10 hod.večer. Pivo dochází na dobro a jeden pivovar po druhém zavírá. Provádí se rekvisice žita za asistence četnické a vojenské, ale mnoho výsledku nedocíleno.

Prvního února prohlásilo Německo přísnou blokádu ponorkovou všech lodí i těch, které jsou států neutrálních. To pobouřilo nejvíce Ameriku, která vydala notu k neutrálním státům, by se proti Německu postavily. Žádný však přímo tak neučinil, jen se také písemně ohradil a očekává, co ponorky prováděti budou.

Avšak Amerika zůstala zatím dosti klidnou a za celý měsíc mimo, že odvolala svého vyslance z Berlína a přerušila diplomatické spojení s Německem, nevypověděla však válku.

Do 15.3. mimo, že Amerika vypravila několik vyzbrojených lodí do Evropy, nestalo se nic důležitého. Z neutrálních států jediná Čína připojila se přerušením diplomatických styků s Německem, jemuž ve svých přístavech veškeré jeho lodě zabavilo. Německo dodává uhlí do Holandska a svoji potřebu kreje u nás, čímž zde vznikla o uhlí veliká bída. Rekvisice obilí a zemáků prováděná vojáky měla dosti klidný průběh, ač provedeny prohlídky i u těch, kteří i ½ korce pole měli, kdo přiměřeně hned po žních svému osevu obilí odvedl, neměl žádných potíží, ten však kdo odvedl málo nebo nic, musel nyní dodatečně dodat. Takovým způsobem sebráno dodatečně v zdejší obci 36 q obilí. Jen jeden případ byl zde přísný v č.p.28, kde chtěli celou sklizeň zatajiti. Hůře bylo s brambory. Tu chtěla komise k svému účtu (60q) přijíti a že někde ani na semena tím méně na jídlo nechala, nesehnala více než 32 q.

Na bojištích Ruských klid, na jižním také žádných důležitých zpráv, jen v Asii poráží Angličané Turky, dobyli Bagdádu a blíží se tak Černému moři. Na západě ustoupili Němci všude dle jejich prý plánů, a zanechali nepříteli první posice.

15.března prošla novinami zpráva, že v Petrohradě vypukla revoluce, kterážto zpráva 18.3. potvrzena. Dle toho vzdal se car Mikuláš trůnu a vlády, když nedošlo ku přání carově, by na jeho místo nastoupil bratr jeho Michal, uchopil se desetičlenný výbor dumy vlády. Jakých důsledků bude míti změna tato na průběh války nelze předvídati. Do konce března nic důležitějšího z bojiště mimo že na západě Němci až 60 kilometrů ustoupili.

V rusku situace  nevyjasněna. Bude v dějinách asi ojedinělý případ toto ruské povastání, které nevyžadovalo ani velkých obětí na životech a bylo vším lidem i vojskem přijato velkou radostí. Vlády různých států blahopřály Rusům k tomuto převratu a naděje mnohých, že Rusko uzavře mír zklamala prohlášením jak národa tak vojska, že neodcizí se svým spojencům a jen společně s ním o mír jednati bude.

Rodina carova jest internována a bude prý postavena před soud. Car obdržel titul: Plukovník Romanov.

V našem vnitrozemí počíná se čím dál tím více hlásiti nedostatek. Na semena ponecháno jen 32 kg na míru, koním přiděleno ½ kg ovsa denně, někde nechány brambory jen na semena a někde ani těch ne. Ve velkých průmyslových místech shlukuje se lid a nežádá zvýšení mzdy, ale žádá chleba, aby vykázanou práci mohl vykonávati. Na místě zeleniny a příkrmů jí se jen obyčejná cukrovka, která teď na jaře jest již vyšeptalá a beze vší hodnoty. O mléko jest veliká nouze a naděje ve mléko kozí zklamala, protože mnoho koz velikými mrazy pošlo.  Polními pracemi se ještě dnes(4.4.)  počíti nemohlo pro trvající mrazy. Dnes do rána napadl sníh, který přes den zůstal ležet.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář