Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1948

22. 4. 2016

                   

                           Rok 1948

Únorové události roku 1948 v republice, - přečtěte si v kronice.

I v naší obci v únorových událostech bylo velmi rušno. Soudruzi pracující v ČKD ve Slaném odjeli do Prahy a milicí. Na MNV byla pohotovost ve dne v noci.

První schůze ustavujícího akčního výboru „Národní fronty“ se konala v sále u Suchých dne 25 února na výzvu s. Gottwalda. Do akčního výboru byli zvoleni: za předsedu Sirotek Čeněk, místopředsedu Mühlfeit František a členové: Suchý Václav, Maixner František, Müller František ml., Hamous Antonín, Mülhorfer Jindřich, Beznoska Václav a Šípal Josef. Za OAVNF byl přítomen Ešler Antonín, který dal návrh dosaditi ne velkostatek pí. Kšandové Oldřišky v Bysni, pro špatné hospodaření a neplnění dodávek nucenou správu. Za správce byl navržen Frič Antonín. Nucená správa byla dosazena na velkostatek od 1 března 1948.

Tentýž den, když byla svolána veřejná schůze, tj. 25 2., svolali někteří členové Nár. soc. v Bysni u Dvořáků truc schůzi.

Za svého působení provedl AVNF očistu v obci a Sokole. Na návrh s. Husáka Zdeňka byl zbaven všech funkcí veřejných p. Šulc Josef, pro jeho protistátní chování. V Sokole byli zbaveni funkcí a vyloučeni ze Sokola: Dvořák Karel, Šulc Josef, Hais Alois, Zahrádka Mojmír, Suchopárek Karel. Na návrh Františka Viktory byl p. Dvořákovi v Bysni uzavřen hostinec a pivo lahvové prodával Novotný Emanuel. Později mu zase hostinec na protesty některých  Byseňských občanů, byl otevřen.

Na podkladě prohlášení okresních funkcionářů Nár. soc. a lidoveckých, které znělo:

Strana Národně socialistická stala se rejdištěm reakce nepřátel lidu, což poslední události jasně potvrzují. V důsledku toho se ve zdejším okrese strana Národně socialistická dobrovolně rozchází a tím zaniká veškerá její činnost. Vyzýváme všechny poctivé národní socialisty, aby vstoupili do mohutné KSČ, která je zárukou klidného vývoje a šťastné budoucnosti všeho pracujícího lidu naší republiky.

Podepsáni: Adolf Šlégr, důvěrník Nár. soc. a člen okresního vedení, JUDr. Jaroslav Beneš, rada politické správy ONV ve Slaném, Václav Hlinovský v. r. živnostník Slaný, Josef Pešek, bývalý člen rady ONV, Karel Vejražka, úředník ONV Slaný a JUDr. Václav Černý, krajský soudce.

To samé prohlášení vydalo okresní vedení strany Lidové, které podepsali:

Bohumil Kajpr, člen výboru a Václav Beránek, okresní tajemník.

Také v naší obci se strany Nár. social a Lidová rozešly a veškeré písemnosti a protokoly převzal místní akční výbor národní fronty.

Dne….. pro nemoc odstoupil president Dr. E. Beneš

Dne …. Byl zvolen za presidenta Československé republiky Klemet Gottwald.

Dne 28. 5. 1948 zemřel bývalý president Československé republiky Dr. Edvard Beneš, který byl pohřben v Sezimově Ústí.

Na výzvu Československého rozhlasu, přihlásila se naše obec do soutěže v celostátním měřítku, kterou pořádal Českosl. státní rozhlas.

 Soutěž měla heslo: „Naše obce ve dvouletce.“

V té době byl v obci počet obyvatel 540 a domů 141. MNV každý měsíc musel hlásit postup zvelebování obce a též ohodnocení finanční ideálně. Poslední hlášení bylo zasláno před vyhodnocením a vypadalo takto po finanční stránce:

1/ Ohrazení vodojemu a zalesnění povrchu, hodnota 17.000 Kč

2/ Rozvedení elektrického vedení veřejného světla po obci 26.500 Kč.

3/ Dokončení rozhlasového vedení, vedení link 10.000 Kč.

4/ Úprava obecního parku, navážka hlíny, osázení a osetí v hodnotě 18.000 Kč, stavba silnice mezi osadou Bysní a Tuřany v délce 1 km v hodnotě 110 000 Kč a úprava místnosti ve vile v Bysni, na zřízení okresní politické školy KSČ v hodnotě 14.000 Kč. Obec tím ušetřila 178.000 Kč

Vyhodnocení soutěže bude provedeno v měsíci lednu 1949 a také bude učiněna pro nejlepší obce v republice ve státním rozhlase celovečerní reportáž.

Další a velmi významnou událostí bylo vybudování okresní politické školy KSČ v Bysni ve vile bývalé statkářky Oldř. Kšandové. Ve vile byly vybourány příčky a zhotovena velká učebna. Na této práci se zapojili všichni členové strany komunistické a při slavnostním otevření školy dne 28 listopadu 1948 byla politická škola pojmenována „Okresní politická škola KSČ soudr. Karla Kapalína“. Slavnostnímu otevření byli přítomni všichni členové místní organisace a MNV, členové OV KSČ a za KV KSČ s. Vais.

Učňové z ČKD zahráli hymny a předseda MNV s. Sirotek krátkým úvodem předal zhotovenou budovu do užívání OV KSČ. Pro zajímavost je třeba se ještě zmínit, že při slavnosti byli za vzor uvedeni soudruzi Beznoska Václav a Šmaus František, kteří ještě dodělávali poslední práce. Prvním politickým vedoucím ve škole byl s. Přibyl Karel a domovníkem s. Svoboda B., kuchařkami s. Svobodová a Sirotková Marie.

Do konce roku proběhly ve škole 4 běhy a prošlo na 200 žáků.

 

Revise pozemkové reformy byla u nás provedena, po velkých bojích a intervencích, které prováděla zvolená rolnická komise složená ze zástupců všech politických stran, podle zákona o revisi pozemkové reformy § 15 a zvolená ve schůzi dne 22 ledna 1948: Za Jednotný svaz českých zemědělců Ešler Ant. Zemědělec, Špirit Karel zemědělec a Šípal Josef zemědělec. Za místní organisaci KSČ zvoleni: Novák Josef dělník a Scholze Josef, zemědělec. Za místní organisaci nár. soc. Hamouz Antonín, hutník z Bysně a Landeska Václav, zemědělec. Za místní organisaci  Soc. dem. Kalach Václav cestář a za stranu Lidovou Bayer Karel, zemědělec. Tomuto řízení předcházely několikeré cesty do Prahy, které ponejvíce podnikal Ešler Ant. Který také celou tuto akci vedl.

Od zbytkového statku v Bysni po býv. správci  p. Kšandovi bylo přiděleno těmto přídělcům:

Obec Byseň 9.01 ha pozemků, Šmaus Jaroslav 1. 01. 32 ha orné půdy v ceně 3.441 Kč v nové měně, Viktora Frant. výměna za pole které dědil v Žehrovicích 1. 01.95 ha, doplatil 895 Kč, Drbotová Marie č. 46- 0,38 ha v ceně 1.340 Kč, Orlt Václav 0.50 ha v ceně 1.395 Kč, Sirotek Čeněk 0.40 ha v ceně 1.065 Kč, Scholze Josef 1.8197 ha v ceně 6.591 Kč, Kalach Václav 0.50.49 ha v ceně 1.422 Kč, Urbánek Karel výměna za pole 5 ha, Somol Alois Byseň 4.80.62 ha v ceně 22.634 Kč, Kalíková Marie Byseň 0.10.84 ha v ceně 510 Kč, Mikulec Oldřich v Bysni 2.50.63 ha v ceně 11.804 Kč, Müller Josef Byseň 0.39.17 ha v ceně na doplatek za výměnu 1.900 Kč, Novotná Marie Byseň, za výměnu 0.40 ha doplatek 884 Kč, Mansfeld Jaroslav Byseň 0.16.20 ha v ceně 1.444 Kč, Erhart Václav 0.98.65 ha v ceně 4.646 Kč, Brixa Jan Libovice 0.46 ha za výměnu doplatek 182 Kč. Zbytek 80.29.97 ha připadl státnímu statku, který se v Bysni utvořil po zrušení národní správy.

Dne 30 května 1948 byly provedeny volby do národního shromáždění. Kandidátní listina byla složena z národní fronty a byla pouze 1 a bílý lístek. Voličů bylo zapsáno ve voličských seznamech 383 a odvolilo 382 pro jednotnou kandidátku. Jeden volič se k volbě nedostavil a to Vančatová Josefa.

Za náš kraj byl zvolen do národního shromáždění s. Václav Nosek. Po vítězných volbách v naší obci, které dokázaly, že náš je zajedno a také jsme byli z jedněch obcí na okrese, kde nebyl odevzdán ani jediný prázdný lístek.

Velmi dobře byla pochopena spolupráce národní fronty v naší obci. Téměř všichni rolníci a živnostníci vstoupili do strany komunistické a tím dali najevo, že chtí spolupracovat na společném díle, na cestě k socialismu.

V Tuřanech a Bysni provedena byla národní směna vítězství, s jakou se může pochlubiti jen málokterá obec na našem okrese. Národní směna netrvala pouze jeden den, ale byla prodloužena od 21 března 1948 až do 30 března 1948.

Za tyto dny, byť to byli dny velikonoční, odpracovali místní občané na 8.500 brigádnických hodin na stavbě silnice mezi Bysní a Tuřany a sběru starých kovů, kterých bylo sebráno a odvezeno na nádraží do slaného dík s.Mühlfeitovi a Landeskovi plných 7 nákladních aut. Jako hlavní podnik byla stavba nové silnice z Bysně do Tuřan. Na této práci se zapojili všichni místní rolníci, kteří odvezli z rozbouraných krytů na 400 for kamene a štěrku. Zvláště je potřeba připomenout a zde poděkovat správě ředitelství Českomoravských strojíren ve Slaném, za ochotné bezplatné zapůjčení parního válce a s. Rančákovi, který s ochotou silnici válcoval. 130 občanů – mládež, ženy, mužové bez rozdílu nastoupili na dobrovolnou brigádu, která naší obci ušetřila téměř přes 100.000 Kč. To je dílo, na které můžeme býti všichni právem hrdi.

Nejradostnější bylo to, že místní rolníci pochopili nutnost zabezpečiti výživu národa a projednali na své schůzi dne 10. 4. 1948 protiplán v zemědělství. Do protiplánovací  komise  zvoleni  zemědělci: Špirit Karel, Knobloch Čeněk, Landeska Václav, Mansfeld Jaroslav a jako odborník Spousta Václav. Projednali a vyhlásili, že odevzdají navíc 40 sladovnického ječmene.

Dále byl učiněn v místní organisaci závazek na získání co největšího počtu účastníků na Zemědělské Slovanské výstavě v Praze. Mimo to byl učiněn závazek na vypravení letošního prvního máje s bohatou výzdobou a také tento závazek byl čestně splněn dík obětavé práci s. Anny Tyšerové, která se každým rokem svědomitě starala o pěknou výzdobu průvodu a tak právě její zásluhou obdržela naše obec první cenu za vzornou výzdobu průvodu o 1 máji.

MNV v Tuřanech nehospodařil špatně, neboť výsledek ku konci roku 1948 byl následující:

Příjem za rok 1948           298.680 Kč

Vydání činilo                    280.336,10 Kč

Na hotovosti v bance ku konci roku zbylo 18.313,90Kčs

Zemědělci se usnesli zaslati presidentu republiky a ministru zemědělství tento slib:

Pane presidente!

My, zemědělci obce Byseň – Tuřany, okr. Slaný, zdravíme Vás při příležitosti zahájení žní v naší obci co nejsrdečněji. Při této příležitosti slibujeme Vám, že v letošním roce nechceme jen splniti úřady nám předepsaný kontingent obilí, ale my chceme tento kontingent dobrovolně a z lásky k Vám, jakož i k celému národu překročiti v míře co nejvyšší. Dále, že veškeré zahájené práce žňové provedeme a ukončíme vlastními silami a že v boji o výživu národa setrváme i v případě nepřízni počasí až do konečného vítězství. Proto přejeme Vám, pane presidente, abyste s námi v brzké době a v plném zdraví i radosti prožil chvíli tohoto slavného vítězství.

Podepsáni: Frič Antonín, předseda JSČZ

                   Ešler Antonín za zemědělskou komisi  

Místní rada osvětová v Tuřanech, za spoluúčasti místní organisace KSČ a všech místních korporací, pod patronátem ONV ve Slaném pořádala v neděli dne 27. 6. 1948 slavnost spojenou s odhalením pamětní desky po umučených a zemřelých obětech místní obce, za německé okupace.

Pořad slavnosti byl následující:

V sobotu 26. 6. bylo odehráno v zahradě u Suchých divadelní představení Psohlavci od A. Jiráska. Toto představení se konalo večer při uměl. osvětlení, a dopadlo velice dobře.

V neděli pak dne 27. 6. od 9 hodin ranních vítání korporací a spolků s hudbou, odpoledne ve 2 hod. seřazení všech účastníků na sokolském cvičišti, odkud průvod na prostranství návsi, kdež zahájena oslava předsedou MNV Čeňkem Sirotkem a učiněn projev zástupcem ministra Čepičky, který sice přislíbil svoji účast, ale později z naléhavých státních záležitostí se omluvil a vyslal svého zástupce Dr. Chýlu z ministerstva zahraničních věcí.

Při této příležitosti byl udělen ministru Čepičkovi  Al. diplom a čestné občanství místní obce.

Diplom a dar zhotovený soudruhy z ČKD mu byl osobně předán deputací, která soudruha ministra navštívila dne….1948.

Deputace se zúčastnili: Sirotek Č., Zelenka K., Přibyl K. vedoucí politické školy v Bysni, Šmídová M. a Tyšerová Anna.

Na podkladě voleb do národního shromáždění dne 30 května 1948 byla provedena reorganisace místního národního výboru a všech komisí.

MNV ustaven takto: Sirotek Čeněk předseda, členové rady: Ešler Ant. Šmíd Václav, Bečvář Ant. ml. Šmaus František. Členy MNV: Meisner Frant., Bečvář Frant., Beznoska Václav, Beznoska Miloslav, Josef Šlégr, Švindlová Marie, Šípal Josef, Spousta Václav, Jirkovský Josef, Tyšerová Anna.

Komise při MNV byly ustaveny takto:

Komise rozhlasová, finanční, zemědělská, bezpečnostní, stavební, vodárenská, sociálně zdravotní, knihovní, školní, letopisecká a rolnická. Dále byla ustavena nová místní rada osvětová, kterou vedl její předseda Šmaus Josef. Celkem bylo zapojeno do vedení lidosprávy 73 občanů a občanek.

Potravinové lístky vedl a vydával v té době Sirotek Čeněk.

V plenární schůzi MNV v Bysni konané dne 5 března 1948 usneseno na přání matek otevříti v Tuřanech od 1 dubna dětský útulek. Útulek se nacházel ve třídě obecné školy v Tuřanech, která byla k tomuto účelu vybavena. Útulek byl vydržován na náklad místního výboru s finančním přispíváním rodičů dětí. Jako první opatrovnice v útulku byla sl. Kolaříková Božena

Počasí v roce 1948 bylo střídavé. V lednu mírná zima, málo sněhu, ponejvíce s deštěm. V únoru byly zkraje plískanice, sníh s deštěm, až ku konci měsíce uhodily mrazy. V březnu se trochu oteplilo, ale bylo deštivo a sychravo. Tak proběhl celý duben a ještě v květnu bylo chladno a deštivo. Teprve červen a červenec byly velice krásné s vydatnými dešti. V srpnu a září bylo ještě teplo, takže se cukrovka dobře dobývala. Říjen i listopad byl studený a v měsíci prosinci ku konci napadl sníh s menšími mrazíky.

Zásluhou vydatných dešťů byla úroda v roce 1948 velice pěkná. Po roce 1947, kdy byly veliká sucha a nebýt Sovětského svazu, který nám pomohl se pšenicí, nebyla bída, avšak lístky na potraviny nemohly býti zrušeny, aby se zamezilo šmelinářům potraviny začachrovat, se situace výživy hodně zlepšila.

Dodávky byly splněné: mléko na 101%, chlebové obilí na 150%, brambory na 80%, maso hovězí na 100%, jen maso vepřové nebylo splněno, jelikož se v naší obci vyskytl zhoubný mor vepřů.

Z velkostatku v Bysni, kde již hospodařila národní správa, bylo veškeré vymlácené obilí odváženo do H. D. v Slaném a také zásluhou tohoto byla naše obec ve splnění obilí na předních místech v našem okrese.

Školní události. Od září 1948 nastoupil na místní školu jako řídící učitel s. Suchý Alois, který se k nám přistěhoval z Pálče na místo Matěje Polacha, odcházejícího do penze. Se s. Suchým učil na škole v Tuřanech učitel Jiří Kuchyňka. Nežli nastoupil s. Suchý Al. na zdejší školu, od 1. 1.1948 do 1 září 1948 zastupoval místo řídícího učitele Václav Čiviš. Škola tou dobou byla dvoutřídní.

V měsíci lednu neznámý pachatel bestiálním způsobem posekal sekerou panu Josefu Šulcovi v zahradě ke Studeněvsi 22 stromů, pětiletých švestek. Tento hrubý čin odsoudil MNV a také vypsal odměnu za dopadení pachatele 5.000 Kč. Pachatel ale vypátrán nebyl.

V roce 1948 zemřeli:

6. 2. 1948 Marie Mrázková roz. Brixová z Kvílic, zemřela v Bysni.

21. 6. 1948 Josef Pidrman, horník, Tuřany č. 84

13. 7. 1948 ve Slánské nemocnici zemřel Václav Nedvěd, elektrotechnik, který podlehl těžkým popáleninám, které utrpěl při výbuchu kyslíkové bomby v závodě „Bateria“ ve Slaném.

1. 9. 1948 Pospíšil Ferdinand, horník v. v. v Tuřanech č. p. 45

7. 11. 1948 Šmaus František, malorolník, Tuřany č. p. 64

Čest jejich památce!

                                   Sirotek Čeněk

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář