Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1926

7. 4. 2016

                     Rok 1926

Aby vzhled některých ulic tuřanských nabyl příjemnějšího zevnějšku a aby tyto v době deštivé a jarní nepodobaly se vyrytým výmolům, usneseno na tom, aby ulice od hostince p. Železníka ke Šmdovům byla vyškrábána a opravena, aby k jízdě se stala způsobilou. Ulice od pošty kolem hostince Ševícova, dále ulice proti konsumu a příčná ulice obě tyto spojující byly urovnány, vyštětovány, štěrkem posypány a uválcovány. Podél domů upraven rigol z cihel struskových, vše nákladem 26.000 Kč. Vzhled ulic těch ulic jest nyní zcela jiný.

Obecní pokladník občan Karel Ševíc resignoval na místo obecního pokladníka. Místo něho zvolen občan Václav Hamouz z Bysně.

Protože zatimní ob. Strážník Jan Chlumecký pro churavost i své stáří úřad obec. strážníka náležitě nemohl vykonávati, vypsán konkurs na toto místo. Přihlásilo se 11 žadatelů. Podmínkou bylo též, aby strážník čerpal vodu v obecní vodárně a byl odborným strojním zámečníkem a rozuměl stroji ve vodárně. Zvolen občan Antonín Řach, strojník, ale proti volbě jeho podán členy str. kom. Protest. Konečně při třetí volbě zvolen týž žadatel 11 hlasy a tak místo své v měsíci říjnu nastoupil.

Obecní hospodářství finančně vypadalo v r. 1925 takto:

Příjem osady Tuřan činil:                 89.612,99Kč

Vydání                                             59.377,20Kč

                                                    -------------------------

Přebytek                                          30.235,79Kč

 

 

Celkový příjem spoj. Obcí Bysně a Tuřany činil:

                                                        11.455,28Kč

Vydání:                                            11.455,28Kč        

Bylo tedy vydání příjmy kryto.

Školní přirážka na rok 1926 činila 52%, úhrn povinnosti pro spojené obce byl 3.655,09Kč, kterážto částka rozvrhla se pro obě obce dle předepsaných daní.

Na obecní knihovnu dává obec ročně 400Kč, místní osvětové komisi 200Kč.

V obecním zastupitelstvu resignací obč. V. Pelcmana nastala změna doplněním náhradníka obč. Vojt. Kubice, odstěhováním obč. Bedřicha Porazila do Slaného náhrad. Jos. Kulhánkem, místo nepřítomného Jos. Müllera náhr. Karlem Ševícem.

Od 1. Března 1926 byl na zdejší škole dán do výslužby říd. uč. Jan Ezr. Jako říd. učitel působil na škole zdejší 16,5 roku, učitelské působení jeho trvalo celkem 41,5 roku. Zatimním vedením školy pověřen okres.škol.výborem učitel p. Antonín Ibl a místo říd. učitele ustanovena zatimní učitelkou sl. Jana Vaňková z Havírny od Příbramě.

Z 9 na 10. Březen přehnala se přes obec v noci silná větrná smršť směrem jihozápadním úzkým pruhem, zasáhnuvši jen některá stavení a to chlévy obou usedlostí Knoblochových, hostinec obč. Karla Ševíce a dům obč. Kindla, kde umístěn pošt. úřad. Nejvíce utrpěla střecha u Ševíců. Škoda způsobená smrští byla značná.

Počátkem července konal se v Praze VIII. Slet všesokolský, který svou ohromností a velkolepou kázní udivil i veškerou cizinu. Slet konal se na nově upraveném státem místě v bývalých opukových lomech strahovských, kdež Sokolstvo zbudovalo nádherný stadion, v němž cvičilo prostná přes 12.000 mužů a tolikéž žen. Sletu zúčastnilo se ve velikém počtu jihoslovanské vojsko, kteréž konalo též zvláštní cvičení. Sokolská jednota tuřanská se též sletu zúčastnila svými cvičenci. Sokolstvo vzdalo v den Husův, 6 července velkolepý hold památce nesmrtelného mučedníka.

Prvním zářím 1926 odešel z Tuřan na nové působiště učitel p. František Peterka, byv jmenován řídícím učitelem na Jílovsku v Kamenici u Stránčic. Působil na Tuřanech po 14 let. Místo říd. učitele v Tuřanech obsazeno od 1. září p. Matějem Polachem, před tím říd. učitelem v Hradečně. Učitelka Bohuše Ezrová přeložena poč. škol. roku na obecnou školu do Olšan. Na škole zdejší zbyly jen 3 síly a dvě třídy II. a IV. Spojeny zatím a vyučovány společně. Vyučování a spojení těch tříd potrvalo po celý školní rok.

Na místo odstupného člena obec. zastupitelstva  obč. Františka Peterky nastoupil člen. náhr. Čeněk Paur. Do obecní rady zvolen obč. Josef Kulhánek.

Ke vzdělání občanstva přispívaly různé místní spolky svými přednáškami, jako místní odbor Nár. Jedn. Severočeské, Sokol, sbor dobrov. Hasičů a od r. 1923 též místní osvětová komise. Vzdělávací činnost místní osvětové komise dála se přednáškami, jež ponejvíce obstarávali místní učitelé Ezr a Peterka, vedle nich též členové okres. Sboru osvětového. K popudu míst. Osvět. Komise i českoslov. Červený Kříž uspořádal 24. Října 1923 poučnou přednášku pro dospělé a to: Pohlavní zdravověda a péči (pro) o dítě s obrazy světelnými.

O presidentu Masarykovi ke dni jeho narozenin přednášel zemřelý Em. Zlonický a říd. učitel Ezr.

Každého roku k památnému domu Husovu konal se před hranicí proslov a zpěvy k tomu případné. Průvodu ke hranici a účasti v památný den Husův zúčastňovaly se vždy všecky místní korporace i polit. strany.

O divadlo staral se div. spolek Mošna a dramatický odbor F. D. T. J. každého roku. K památným dnům jubil.sehrány např. Kostnické plameny, Jan Žižka a Karel Havlíček Borovský.

Obecní knihovna jest občanstvem hojně používána.

Léto 1926 vyznamenávalo se nepřetržitými dešti. Vody v potocích a řekách značně vystoupily, mnohde celé kraje byly zatopeny. Ani Praha nebyla uchráněna záplav. Již květen byl deštivý, napršeloť  95,2mm. Nejdeštivější však byl červen, spadloť v něm v naší krajině 146,8mm vody (dle dešťoměru školního). V červenci napršelo 73,1mm, v srpnu 64,9mm.

Úroda v r. 1926 byla dosti dobrá, sena špatně se sušila následkem dešťů. Ovoce bylo dosti, zvláště švestek. Jablka nebyla však tak odrostlá jako v jiných letech a byla skvrnitá.

Cena obilnin byla tato: žito 200, pšenice 240, ječmen 180, brambory 80-100 Kč, řepa cukrovka 15 Kč za 1q.

Cena potravin byla stále dosti vysoká, zlevnění očekávané se nedostavilo, drahota je větší. 1 kg masa živé váhy 7 Kč.

Ceny masa u řezníka: hovězí 14 Kč, vepřové a telecí 16-18Kč, sádlo neškvařené 16 Kč za 1 kg. Mouka 3,60 – 4,40 Kč, chléb 1 kg za 1 Kč, 4 kusy pečiva, mléko 1l 1,60Kč, máslo 1 kg 28-30 Kč.

Stavební ruch v posledních letech po převratu nebyl valný, byly vystavěny pouze 3 nové domky občanů Bauera, Bochníčka a Ant. Řacha v jižní části obce.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář